Monday, 20 January 2014

Những sai sót Về chứng từ kế toán

Những sai sót Về chứng từ kế toán
 

-Các mẫu chứng từ ghi chép không đúng mẫu hoặc đúng mẫu nhưng ghi chép không
đúng quy định, ghi thiếu các yếu tố trên mẫu chứng từ, thiếu chữ ký của các cá
nhân có liên quan

(Mẫuphiếu thu, phiếu chi không đúng mẫu) địachỉ học kế toán tại hà đông
(Cácphiếu chu, phiếu chi không được đánh số liên tục trong năm mà đánh theo tháng)
(Phiếuchi, phiếu chi thiếu định khoản kế toán,thiếu chữ ký của các cá nhân có liên
quan trong đó phiếu chi quan trọng nhất là chữ ký người nhận tiền, phiếu thu
quan trọng nhất là chữ ký của thủ quỹ; không ghi dòng “ Đã nhận đủ số tiền viết
bằng chữ”, dòng “ Chứng từ gốc kèm theo)…

 
-Các chứng từ gốc kèm theo chưa đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ
-Một số khoản chi trên 100.000 đồng không có Hóa đơn tài chính địa chỉ học kế toán tại cầu giấy
-Các khoản chi thuộc nguồn quỹ khen thưởng, phúc lợi..; không phục vụ mục đích
sản xuất kinh doanh, đơn vị hạch toán vào chi phí như chi ngày 8.3, chi cho tài
trợ, ủng hộ, khen thưởng cá nhân trong công ty…-> PhảI điều chỉnh lấy từ quỹ

-Các khoản chi lớn không có hóa đơn tài chính )..> cần thống kê để loại ra khỏi
chi phí hợp lý hợp lệ khi tính thuế như:

+Thanh toán chi khoán tiền điện thoại chỉ có danh sách ký nhận, không có hóa đơn
kèm theo..> đúng ra phảI có hóa đơn tài chính, còn việc khoán chỉ là căn cứ
để khống chế mức chi thôi

+Chi phí thuê nhà của cá nhân không có hóa đơn tài chính (mặc dù nó là chi phí
thực tế của doanh nghiệp

+Thanh toán chi phí qua qua thẻ Mastercard chỉ kèm sao kê của Ngân hàng, không
có chứng từ gốc kèm theo địachỉ học kế toán tại long biên

+Thanh toán chi độc hại bằng tiền mặt, không bằng hiện vật và có chứng từ gốc
kèm theo

+Chi phí tiền nước, tiền điện thoại, hóa đơn tài chính không ghi tên, mã số thuế
công ty

….
 
-Các chứng từ gốc kèm theo chưa đảm bảo tính logic về mặt thời gian 
-Ngày trên hóa đơn trước ngày viết Tờ trình
-Ngày trên Đề nghị thanh toán sau ngày Hóa đơn tài chính
-Ngày tháng trên các hợp đồng, biên bản thanh lý, biên bản nghiệm thu không
logic

 
-Các chứng từ gốc kèm theo chưa đảm bảo tính đầy đủ

0 comments:

Post a Comment