Tuesday, 14 January 2014

Chi phí tiền phụ cấp điện thoại được trừ khi tính thuế TNCN - TNDN không?Chi phí tiền phụ cấp điện thoại được trừ khi tính thuế TNCN - TNDN không?


 


Tiền phụ cấp điện thoại được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp nếu:


 


+ Mua về công ty thì phải có hóa đơn.


 


+ Nếu phụ cấp theo lương thì phải có trên hợp đồng lao động.


 


chi phí phụ cấp


 


- Tại Điểm 1 Mục IV Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế thu nhập doanh nghiệp về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế quy định:


"1. Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Mục này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:


1.1. Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;


1.2. Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp tác theo quy định của pháp luật".


- Tại điểm 2.5, Mục IV Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC nêu trên quy định:


"2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:


2.5. Chi tiền lương, tiền công thuộc một trong các trường hợp sau:


a) Chi tiền lương, tiền công, các khoản hạch toán khác để trả cho người lao động nhưng thực tế không chi trả hoặc không có hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.


b) Các khoản tiền thưởng cho người lao động không mang tính chất tiền lương, các khoản tiền thưởng không được ghi cụ thể điều kiện được hưởng trong hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể".


Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty có chi tiền điện thoại cho người lao động để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nếu có hóa đơn, chứng từ hợp pháp ghi tên, địa chỉ, mã số thuế Công ty thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN của Công ty. Trường hợp Công ty khoán chi tiền điện thoại cho người lao động được quy định cụ thể tại hợp đồng lao động thì các khoản chi này được xác định là chi phí tiền lương được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.


Bài liên quan :


>> Trung tâm đào tạo kế toán long biên


>> Trung tâm đào tạo kế toán hà đông


>> Đào tạo kế toán thực hành cấp tốc


 

1 comments:

Admin Admin said...

Bài viết rất hay và hữu ích.
Cảm ơn bạn đã chia sẻ.
------------------------------------
Ms Nga - Kinh Doanh - SacoJet.vn

Tel: 0938 172 672 - 090 262 1479 – 1900 63 6479
Thông Tin: Lịch bay Vietjet Air đường bay Sài Gòn đi Huế
Website đặt vé trực tuyến: www.SacoJet.vn

Post a Comment