Sunday, 12 January 2014

Bao quát hơn về nguồn thu đối với thu nhậpBao quát hơn về nguồn thu đối với thu nhập 


Bao quát hơn về nguồn thu đối với thu nhập nhận được từ chuyển nhượng bất động sản của cá nhân dưới mọi hình thức bao gồm các trường hợp mới phát sinh theo quy định của pháp luật liên quan mới sửa đổi, bổ sung; quy định về thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, các trường hợp uỷ quyền chuyển nhượng nhà, đất mà người uỷ quyền có đầy đủ các quyền về nhà, đất, trường hợp đổi nhà, đổi đất có phát sinh thu nhập. Cụ thể:


nguồn thu nhập
Tại Điều 1 Luật thuế TNCN 2012 sửa đổi bổ sung Khoản 5, Điều 3 Luật thuế TNCN 2007:


"5. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, bao gồm:d) Các khoản thu nhập khác nhận được từ chuyển nhượng bất động sản dưới mọi hình thức."


Địa chỉ học kế toán tại thanh xuân


Trung tâm đào tạo kế toán cầu giấy


Trung tâm đào tạo kế toán thanh xuân


 

0 comments:

Post a Comment