Wednesday, 1 January 2014

KÊ KHAI ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT)

KÊ KHAI ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT)Người nộp thuế làm kê khai điều chỉnh, bổ sung thuế giá trị gia tăng (GTGT) khi: hết hạn nộp hồ sơ khai thuế GTGT theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế GTGT đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót, thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế GTGT.


kê khai hóa đơn


1. Hồ sơ khai thuế bổ sung gồm:
- Tờ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế bị sai sót đã được bổ sung, điều chỉnh;


- Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC (trong trường hợp khai bổ sung, điều chỉnh có phát sinh chênh lệch tiền thuế);


- Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh.


2. Nguyên tắc khai bổ sung hồ sơ khai thuế GTGT.
- Khi lập hồ sơ khai bổ sung thì NNT thực hiện điều chỉnh trực tiếp lên chỉ tiêu sai trên tờ khai 01/GTGT chứ không sửa ở bảng kê bán ra, mua vào.


- Chỉ khai bổ sung mẫu 01/KHBS trong trường hợp sai sót làm tăng, giảm số thuế phải nộp hay được khấu trừ. Trường hợp sai sót mà không làm tăng giảm số thuế mà chỉ sai sót về doanh thu, MST, tên người mua, bán vv…) thì người nộp thuế chỉ làm văn bản giải trình đính kèm tờ khai làm lại  nộp cơ quan thuế.


- Thời gian kê khai điều chỉnh, bổ sung là bất kỳ thời điểm nào phát hiện ra sai sót trước khi có thông báo kiểm tra của cơ quan thuế.


3. Hướng dẫn kê khai điều chỉnh bổ sung trong một số trường hợp:


TH1: Sau khi điều chỉnh không làm thay đổi số thuế phải nộp, được khấu trừ, đề nghị hoàn.


Xử lý: Lập Tờ khai thuế của kỳ tính thuế có sai sót đã được bổ sung, điều chỉnh và gửi tài liệu giải thích kèm theo, không phải lập Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS.


TH2: Sau khi điều chỉnh làm tăng thuế phải nộp - Trường hợp tờ khai lần đầu có số thuế GTGT cuối kỳ là thuế phải nộp.


Xử lý:                                                                         


- Nộp hồ sơ khai bổ sung, điều chỉnh,


- Nộp số tiền thuế chênh lệch giữa tờ khai bổ sung và tờ khai lần đầu cộng tiền phạt chậm nộp từ ngày hết hạn nộp tờ khai của kỳ gốc.


TH 3: Sau khi điều chỉnh làm giảm số thuế phải nộp - Trường hợp tờ khai lần đầu có số thuế GTGT cuối kỳ là thuế phải nộp.


Xử lý:


- Nộp hồ sơ khai bổ sung, điều chỉnh.


- Số tiền thuế nộp thừa được theo dõi và bù trừ với số thuế phải nộp của các kỳ kê khau sau.


TH 4: Sau khi điều chỉnh làm tăng số thuế VAT được khấu trừ – Trường hợp tờ khai thuế lần đầu có số thuế GTGT cuối kỳ là thuế còn được khấu trừ.


Xử lý:


- Nộp hồ sơ khai bổ sung, điều chính.


- Số thuế được khấu trừ thêm đó được ghi vào chỉ tiêu số 38 - “Điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” (theo mẫu tờ khai GTGT thông tư 156/2013/TT-BTC) trên tờ khai thuế GTGT kỳ hiện tại.


TH5: Sau khi điều chỉnh làm giảm số thuế VAT được khấu trừ. - Trường hợp tờ khai thuế lần đầu có số thuế GTGT cuối kỳ là thuế còn được khấu trừ


a. Nếu người nộp thuế chưa dừng khấu trừ, chưa đề nghị hoàn thuế.


Xử lý:


- Nộp hồ sơ khai bổ sung, điều chỉnh.


- Số tiền thuế GTGT không được khấu trừ được điền vào chỉ tiêu 37 "Điều chỉnh giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai thuế GTGT kỳ hiện tại.


b. Nếu người nộp thuế đã dừng khấu trừ, đã lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế nhưng chưa được hoàn.


Xử lý:


Nộp hồ sơ điều chỉnh, bổ sung không phải nộp lại số thuế GTGT thiếu (do còn được khấu trừ), không bị phạt, không phải điều chỉnh gì vào tờ khai hiện tại. Cơ quan thuế xét hoàn trên số thuế đã điều chỉnh lại.


c. Nếu người nộp thuế đã dừng khấu trừ, đã lập hồ sơ hoàn thuế và được hoàn thuế.


Xử lý:


- Nộp hồ sơ bổ sung, điều chỉnh.


- Nộp lại số tiền thuế đã được hoàn sai cộng tiền phát từ ngày được hoàn thuế đến ngày phát hiện.


TH6: Sau khi điều chỉnh làm hết số VAT được khấu trừ đồng thời tăng số phải nộp - Trường hợp tờ khai thuế lần đầu có số thuế GTGT cuối kỳ là thuế còn được khấu trừ


Xử lý:


- Nộp hồ sơ bổ sung, điều chỉnh.


- Nộp tiền thuế GTGT trên tờ khai bổ sung cộng và nộp phạt chậm nộp tính từ ngày hết hạn hồ sơ khai thuế kỳ gốc.


- Chỉ tiêu 43 trên tờ khai thuế GTGT lần đầu được điền vào chỉ tiêu “Điều chỉnh giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hồ sơ khai thuế hiện tại


TH7: Sau khi điều chỉnh làm hết số VAT phải nộp đồng thời tăng số VAT được khấu trừ - Trường hợp tờ khai lần đầu có số thuế GTGT cuối kỳ là thuế phải nộp


Xử lý:


- Nộp hồ sơ bổ sung, điều chỉnh.


- Điều chỉnh số VAT được khấu trừ thêm vào chỉ tiêu “Điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước”


- Số tiền thuế đã nộp được bù với số phải nộp của kỳ kê khai thuế sau.


TH 8: Nếu người nộp thuế đã đề nghị hoàn nhưng chưa lập hồ sơ hoàn thuế, phát hiện sai sót không đảm bảo được hoàn thuế.


Xử lý:


- Nộp hồ sơ điều chỉnh, bổ sung.


- Điều chỉnh số VAT không đảm bảo hoàn vào chỉ tiêu 37 “Điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hồ sơ khai thuế hiện tại.

Mời bạn tham khảo một địa chỉ, khóa học kế toán mới :


>> địa chỉ học kế toán tại hà nội  

>> học kế toán tại hà nội


>> đào tạo kế toán cấp tốc 

>>
địa chỉ học kế toán tại cầu giấy  

>>
địa chỉ học kế toán tại thanh xuân


 

0 comments:

Post a Comment